Zauważyliśmy, że używasz nieobsługiwanej przeglądarki. Witryna TripAdvisor może nie być wyświetlana poprawnie.
Obsługiwane są następujące przeglądarki:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Warunki korzystania ze strony Pl.tripadvisor.com

Witamy na stronie Pl.tripadvisor.com (“Strona”). Wyłącznym celem niniejszej strony jest pomoc w gromadzeniu informacji o podróżowaniu, zamieszczaniu opinii o podróżach i powiązanych z nią kwestiach oraz korzystaniu z interaktywnych forów podróżniczych. Terminy “my”, “nas”, “nasz” oraz “TripAdvisor” oznaczają TripAdvisor LLC, TripAdvisor Ltd. oraz podmioty z nami stowarzyszone i nasze strony internetowe (łącznie: “TripAdvisor”). Termin “użytkownik” oznacza klienta odwiedzającego Stronę lub zamieszczającego treści na Stronie.

Użytkownik może korzystać ze Strony, pod warunkiem że zaakceptuje bez żadnych modyfikacji wszelkie przedstawione poniżej warunki i zastrzeżenia (łącznie, “Umowa”). Poprzez wejście na Stronę lub korzystanie z niej w jakikolwiek sposób, użytkownik wyraża zgodę na objęcie go Umową. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Umowy. Jeśli użytkownik nie akceptuje wszystkich warunków, nie może korzystać ze Strony. Użytkownik powinien regularnie odwiedzać niniejszą zakładkę, w celu zapoznania się z najnowszą wersją Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji Umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami w każdym czasie i według naszego wyłącznego uznania. Fakt ciągłego korzystania ze Strony przez użytkownika oznacza zgodę użytkownika na zmiany bądź modyfikacje Umowy.

KORZYSTANIE ZE STRONY

W celu uzyskania możliwości korzystania z niniejszej Strony, użytkownik zapewnia i przyjmuje do wiadomości, że (i) wszelkie informacje zamieszczane przez użytkownika na Stronie muszą być prawdziwe, aktualne i kompletne, (ii) jeśli użytkownik ma konto na Pl.tripadvisor.com, użytkownik zobowiązany jest chronić wszelkie informacje dotyczące takiego konta oraz czuwać nad stanem takiego konta, jak również jest w pełni odpowiedzialny za każde użycie konta przez inne osoby niż użytkownik oraz (iii) użytkownik musi mieć skończone co najmniej 13 lat w celu założenia konta oraz zamieszczania treści na naszej stronie. (iv) posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy oraz korzystania z niniejszej Strony na warunkach przewidzianych w Umowie.

TripAdvisor nie zbiera świadomie informacji od osób poniżej 13 roku życia. Zastrzegamy sobie prawo według naszego wyłącznego uznania do odmowy dostępu do niniejszej Strony i usług oferowanych przez nas każdej osobie, w każdym czasie i z dowolnego powodu, w tym, w szczególności, z powodu naruszenia Umowy.

Kopiowanie, przekazywanie, zwielokrotnianie, publikacja, zamieszczanie lub redystrybucja zawartości Strony lub jakiejkolwiek jej części jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody TripAdvisor. W celu uzyskania zgody, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym poniżej:

Director, Partnerships and Business Development
TripAdvisor LLC
141 Needham Street
Newton, MA 02464, USA

Użytkownicy Strony nie ponoszą żadnych kosztów korzystania z niej zgodnie z niniejszymi Warunkami. Jednakże Strona zawiera linki do stron osób trzecich, które są własnością lub są prowadzone przez niezależnych dostawców usług i sprzedawców. Takie osoby trzecie mogą pobierać opłaty za korzystanie z określonych treści lub usług świadczonych za pośrednictwem ich stron. Z tego względu użytkownik powinien w zakresie, jaki uzna za stosowny lub wskazany, sprawdzić, czy zostanie nałożona na niego opłata przez przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji z jakąkolwiek osobą trzecią. W przypadkach, gdy TripAdvisor podaje na Stronie dane dotyczące opłat, takie informacje udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych. TripAdvisor nie daje żadnej gwarancji, że informacje te będą prawdziwe i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i usługi oferowane na stronach takich osób trzecich.

CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE

Zawartość niniejszej Strony oraz informacje na niej zawarte (w tym w szczególności, wiadomości, dane, informacje, teksty, muzyka, dźwięki, zdjęcia, grafiki, filmy, mapy, ikony, oprogramowanie, kody lub inne materiały), jak również infrastruktura wykorzystana do dostarczania takich treści i informacji jest naszą własnością. Użytkownik zobowiązuje się w żaden sposób nie zmieniać, kopiować, rozpowszechniać, przekazywać, wyświetlać, odtwarzać, zwielokrotniać, publikować, licencjonować, rozporządzać lub wykorzystywać opracowań utworów powstałych na podstawie wszelkich informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych na lub za pośrednictwem Strony, przekazywać, sprzedawać lub odsprzedawać wszelkich informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych na lub za pośrednictwem Strony. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od:

 • (i) wykorzystywania niniejszej Strony lub jej zawartości dla celów handlowych;
 • (ii) uzyskiwania dostępu, monitorowania lub kopiowania wszelkich treści lub informacji z niniejszej Strony za pomocą jakiegokolwiek robota internetowego, oprogramowania typu pająk (spider), stron typu scraper lub innych zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych procesów w jakimkolwiek celu bez uzyskania naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • (iii) naruszenia ograniczeń w zakresie nagłówków protokołu robot exclusion niniejszej Strony oraz obchodzenia i omijania innych środków wykorzystanych w celu ograniczenia dostępu do niniejszej strony;
 • (iv) podejmowania wszelkich działań, które w naszej opinii powodują bezzasadnie i nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury;
 • (v) umieszczania głębokich linków w dowolnej części niniejszej strony w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody; lub
 • (vi) (vi) stosowania rozwiązań typu "frame", "mirror" lub w inny sposób umieszczania jakiejkolwiek części niniejszej Strony na jakiejkolwiek innej stronie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 • (vii) podejmowania prób modyfikacji, tłumaczenia, adaptacji, edycji, dekompilacji, deasemplacji lub odtwarzania kodów źródłowych wszelkich programów wykorzystywanych przez TripAdvisor w związku ze Stroną oraz usługami, o ile nie jest to dozwolone przepisami prawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

TripAdvisor uważa ochronę prywatności użytkowników za bardzo istotną. Wszelkie dane osobowe umieszczane przez użytkownika na Stronie będą wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

RECENZJE, KOMENTARZE I KORZYSTANIE Z INNYCH PRZESTRZENI INTERAKTYWNYCH

Doceniamy wkład użytkowników w Stronę. Zawiadamiamy użytkowników, iż poprzez dodawanie treści do niniejszej Strony za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamieszczania postów na niniejszej Stronie lub w inny sposób, w tym opinii o hotelach pytań, komentarzy, sugestii, pomysłów lub podobnych treści we wszelkich zgłoszeniach (łącznie “Zgłoszenia”), użytkownik udziela TripAdvisor i podmiotom z nim stowarzyszonym niewyłącznego, nieodpłatnego, bezterminowego, przenaszalnego, nieodwołalnego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa do (a) wykorzystywania, odtwarzania, modyfikowania, adaptacji, tłumaczenia, dystrybucji, publikowania, oraz tworzenia opracowań Zgłoszeń oraz publicznego wyświetlania i odtwarzania takich Zgłoszeń na całym świecie we wszelkich mediach, obecnie znanych i stworzonych w przyszłości; oraz (b) wykorzystywania nazwy, którą użytkownik zgłosi w związku z takim Zgłoszeniem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że TripAdvisor może przypisać użytkownikowi autorstwo komentarzy oraz opinii użytkownika według własnego uznania. Użytkownik upoważni TripAdvisor do dochodzenia roszczeń od wszelkich osób fizycznych i prawnych, które naruszą prawa użytkownika lub TripAdvisor do Zgłoszenia na skutek naruszenia niniejszej Umowy. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Zgłoszenia nie mają charakteru poufnego ani zastrzeżonego.

TripAdvisor nie redaguje ani nie kontroluje Wiadomości Użytkowników zamieszczanych lub rozpowszechnianych na niniejszej Stronie, w tym za pośrednictwem chat roomów, bulletin boards lub innych forów komunikacyjnych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie Wiadomości Użytkowników. Jednakże, TripAdvisor zastrzega sobie prawo usunięcia z jakiegokolwiek powodu i według własnego uznania, bez zawiadomienia, wszelkich Wiadomości Użytkowników lub Zawartości Strony.

Strona może zawierać, fora dyskusyjne, bulletin boards, fora recenzyjne i inne, dzięki którym użytkownik lub osoby trzecie mogą zamieszczać opinie na temat podróży lub inne treści, wiadomości, materiały lub inne elementy na Stronie ("Przestrzenie Interaktywne"). Jeśli TripAdvisor dostarczy takie Przestrzenie Interaktywne, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Przestrzeni Interaktywnych oraz używa ich na własne ryzyko. Poprzez korzystanie z Przestrzeni Interaktywnych użytkownik zobowiązuje się wyraźnie nie zamieszczać, załadowywać, przekazywać, rozprzestrzeniać, przechowywać, tworzyć lub w inny sposób udostępniać za pośrednictwem Strony następujących treści:

 1. Jakichkolwiek wiadomości, danych, informacji, tekstów, muzyki, dźwięku, zdjęć, grafiki, kodów lub innych materiałów ("Zawartość"), które są nieprawdziwe, niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, zniesławiające, szkalujące, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, niemoralne, insynuujące, nękające lub zachęcające do nękania innych osób, zawierające groźby , naruszające prywatność lub prawa do wizerunku, obelżywe, podżegające, oszukańcze lub w inny sposób niepożądane;
 2. Zawartości, która w sposób oczywisty w społeczności internetowej uznawana jest za obraźliwą, takiej jak zawartość promująca rasizm, fanatyzm, nienawiść lub wyrządzenie jakiejkolwiek krzywdy jakiejkolwiek grupie społecznej lub osobie;
 3. Zawartości, która stanowiłaby, zachęcała, promowała lub dostarczała wskazówek do prowadzenia nielegalnej działalności, popełnienia czynu zabronionego, skutkowałaby powstaniem odpowiedzialności cywilnej, naruszałaby prawa jakiejkolwiek osoby, w jakimkolwiek kraju na świecie lub skutkowałaby powstaniem odpowiedzialności lub naruszała wszelkie prawa lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe, w tym w szczególności regulacje U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) lub inne regulaminy jakiejkolwiek giełdy papierów wartościowych, w tym w szczególności New York Stock Exchange (NYSE), oraz NASDAQ lub London Stock Exchange;
 4. Zawartości, która przedstawia informacje szkoleniowe dotyczące działalności nielegalnej, takiej jak konstrukcja lub kupowanie nielegalnej broni, naruszenie czyjejś prywatności, lub dostarczanie lub tworzenie wirusów komputerowych;
 5. Zawartości naruszającej prawa z patentu, znaku towarowego, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej lub prawa majątkowe jakiejkolwiek osoby. W szczególności zawartości, która promuje nielegalne i nieautoryzowane kopie dzieła innej osoby objęte prawami autorskimi, takiej jak pirackie programy komputerowe lub linki do nich, zawartości dostarczającej informacje, w jaki sposób obejść fabrycznie zainstalowane rozwiązania uniemożliwiające kopiowanie lub zawartości stanowiącej piracką muzykę lub linki do pirackich plików muzycznych;
 6. Zawartości powodującej podszywanie się pod inne osoby fizyczne lub prawne lub zawartości, która w inny sposób może wprowadzać w błąd w zakresie powiązania użytkownika z osobą fizyczną lub prawną, w tym z TripAdvisor;
 7. Niepożądanych materiałów promocyjnych, masowej korespondencji lub “spamu” przekazywania "niechcianej poczty", "łańcuszków," materiałów dotyczących kampanii wyborczych, reklam, konkursów, loterii, lub petycji;
 8. Zawartości stanowiącej czynności handlowe lub sprzedaż bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody, takiej jak konkursy, loterie promocyjne, barter, reklamy, piramidy finansowe;
 9. Informacji prywatnych osoby trzeciej, w tym, w szczególności, nazwiska, adresów, numerów telefonu, adresów email, numeru ubezpieczenia społecznego oraz numerów kart kredytowych.
 10. Zawierających strony zastrzeżone lub dostępne tylko na hasło lub zawierające ukryte strony lub obrazy (takich, których nie powiązano linkiem z lub na inną dostępną stronę);
 11. Wirusów, uszkodzonych danych innych szkodliwych, niebezpiecznych lub destrukcyjnych plików;
 12. Zawartości niezwiązanej z tematem Przestrzeni Interaktywnych, w których taka Zawartość jest umieszczana; lub
 13. Zawartości lub linków do zawartości, która według wyłącznego uznania TripAdvisor, (a) narusza postanowienia powyższych podpunktów, (b) jest niepożądana, (c) ogranicza lub uniemożliwia innej osobie korzystanie z Przestrzeni Interaktywnych lub Strony, lub (d) może narazić TripAdvisor lub jej podmioty stowarzyszone lub jej użytkowników na szkodę lub odpowiedzialność jakiegokolwiek rodzaju.

TripAdvisor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Zawartość publikowaną, przechowywaną, załadowywaną przez użytkownika lub inne osoby, jak również za żadne straty lub szkodę związaną z Zawartością ani nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek błędy zniesławienie, pomówienie, oszczerstwo, zaniechanie, nieprawdę, nieprzyzwoitość, treści pornograficzne lub przekleństwa, które użytkownik może napotkać. Jako dostawca usług interaktywnych TripAdvisor nie ponosi odpowiedzialności za żadne oświadczenia, deklaracje ani Zawartość zamieszczane przez użytkowników na jakimkolwiek publicznym forum, profilu prywatnym lub w innej Przestrzeni Interaktywnej. Pomimo że TripAdvisor nie ma obowiązku badania, redagowania ani monitorowania jakiejkolwiek zawartości zamieszczanej lub rozpowszechnianej w jakiejkolwiek Przestrzeni Interaktywnej, TripAdvisor zastrzega sobie prawo usunięcia, zbadania lub przeredagowania według swojego wyłącznego uznania bez uprzedzenia wszelkiej Zawartości zamieszczanej lub przechowywanej na Stronie w każdym czasie i z dowolnego powodu, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych i zastąpienie wszelkiej Zawartości umieszczonej lub przechowywanej przez użytkownika na Stronie na wyłączne ryzyko i koszt użytkownika.

Jeśli zostanie stwierdzone, że użytkownikowi przysługują prawa osobiste (w tym autorskie prawo osobiste do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem lub prawo do integralności utworu) do Zawartości użytkownik niniejszym oświadcza, że (a) nie będzie wymagał, ażeby identyfikujące go informacje były używane w związku z Zawartością lub wszelkimi opracowaniami, ulepszonymi lub zaktualizowanymi wersjami Zawartości; (b) nie wyraża sprzeciwu co do publikacji, wykorzystania modyfikacji, usunięcia lub eksploatacji Zawartości przez TripAdvisor jego licencjobiorców następców prawnych i cesjonariuszy.

Wszelkie użycie Przestrzeni Interaktywnych lub innych części Strony naruszające niniejsze warunki, stanowi naruszenie Umowy i może skutkować, m.in. odebraniem lub zawieszeniem prawa użytkownika do korzystania z Przestrzeni Interaktywnych lub Strony. W celu spełnienia zasadnych wymogów organów państwowych, wezwań i nakazów sądowych w celu ochrony systemów i klientów TripAdvisor oraz w celu zapewnienia integralności i prowadzenia działalności i systemów TripAdvisor, TripAdvisor może uzyskać dostęp i ujawnić wszelkie informacje, których ujawnienie uzna za konieczne lub wskazane, w tym w szczególności informacje o profilu użytkownika (tj. nazwisko, adres email itd.), protokoły IP, informacje o przesłanych danych, historię operacji oraz zamieszczoną Zawartość. Prawo TripAdvisor do ujawnienia wyżej wymienionych informacji będzie nadrzędne w stosunku do wszelkich warunków Polityki Prywatności TripAdvisor.

MIEJSCA PODRÓŻY

Pomimo że większość podróży, w tym podróże zagraniczne, przebiegają bez większych problemów, jednak niektóre cele podróży związane są z większym ryzykiem niż inne. TripAdvisor zachęca pasażerów, żeby przed wykupieniem wycieczek zagranicznych uzyskali i zapoznali się z zakazami, ostrzeżeniami, ogłoszeniami i poradami dotyczącymi podróży udzielanymi przez władze kraju użytkownika, Unię Europejską (UE) oraz władze kraju docelowego.

POPRZEZ UMIESZCZENIE INFORMACJI O PODRÓŻY DO DANYCH MIEJSC ZA GRANICĄ, TRIPADVISOR NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PODRÓŻ DO TAKICH MIEJSC JEST ZALECANA I NIE NIESIE ZE SOBĄ RYZYKA, ANI NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE SZKODY LUB STRATY, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z ODBYCIA PODRÓŻY DO TAKICH MIEJSC.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY ORAZ USŁUGI PUBLIKOWANE NA NINIEJSZEJ STRONIE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY. TRIPADVISOR, JEGO SPÓŁKI ZALEŻNE ORAZ PODMIOTY STOWARZYSZONE (ŁĄCZNIE, "SPÓŁKI Z GRUPY TRIPADVISOR MEDIA") NIE GWARANTUJĄ RZETELNOŚCI INFORMACJI I WYŁĄCZAJĄ NINIEJSZYM WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE BŁĘDY I NIEŚCISŁOŚCI ZWIĄZANE Z INFORMACJAMI I OPISEM HOTELU, PRZELOTU, TRANSPORTU, SAMOCHODU ORAZ INNYCH USŁUG ZWIĄZANYCH Z PODRÓŻĄ PREZENTOWANYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE (W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, CENNIKA, ZDJĘĆ, LIST WYPOSAŻENIA HOTELI, OGÓLNYCH OPISÓW PRODUKTÓW, ITD.),

SPÓŁKI Z GRUPY TRIPADVISOR MEDIA NIE UDZIELAJĄ ZAPEWNIENIA ŻADNEGO RODZAJU W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW ORAZ USŁUG, KTÓRE ZAWIERA NINIEJSZA STRONA (ZAWARTOŚĆ STRONY) ANI ŻADNA JEJ CZĘŚĆ, DLA ŻADNYCH CELÓW, A PRZEDSTAWIENIE OFERTY WSZELKICH TOWARÓW I USŁUG NIE STANOWI POLECENIA LUB REKOMENDACJI TAKICH TOWARÓW I USŁUG PRZEZ SPÓŁKI Z GRUPY TRIPADVISOR MEDIA. WSZELKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY ORAZ USŁUGI SĄ PROPONOWANE "JAK WIDAĆ" BEZ ŻADNEJ GWARANCJI JAKOŚCI. SPÓŁKI Z GRUPY TRIPADVISOR MEDIA WYŁĄCZAJĄ WSZELKĄ RĘKOJMIĘ I GWARANCJĘ, ŻE NINIEJSZA STRONA, JEJ SERWERY ORAZ WSZELKIE WIADOMOŚCI EMAIL WYSYŁANE PRZEZ SPÓŁKI Z GRUPY TRIPADVISOR MEDIA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNEJ SZKODLIWEJ ZAWARTOŚCI. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI ODPOWIEDNIEGO PRAWA, TRIPADVISOR NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKĄ RĘKOJMIĘ I GWARANCJĘ, ŻE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY ORAZ USŁUGI, W TYM WSZELKA DOMNIEMANA RĘKOJMIA I GWARANCJE POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIE NARUSZAJĄ ŻADNYCH PRAW.

TRIPADVISOR WYRAŹNIE WYŁĄCZA RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE GWARANCJE ORAZ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWOŚCI LUB INFORMACJI O WŁASNOŚCI ZAWARTOŚCI STRONY.

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI TRIPADVISOR Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA ZGODNIE Z PRZEPISAMI ODPOWIEDNIEGO PRAWA.

Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE STRONY NA WŁASNE RYZYKO I W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKI Z GRUPY TRIPADVISOR MEDIA (CZŁONKOWIE ICH WŁADZ I WSPÓŁPRACOWNICY) NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, MORALNE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE ANI ZA UTRATĘ PRZYCHODU, ZYSKÓW, REPUTACJI, DANYCH, UMÓW, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI ANI ZA STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z DOSTĘPEM, PREZENTACJĄ LUB KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB Z OPÓŹNIENIEM, NIEMOŻNOŚCIĄ DOSTĘPU, PREZENTACJI LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKA (W TYM, W SZCZEGÓLNOŚCI, Z POLEGANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA OPINIACH POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA NINIEJSZEJ STRONIE, WSZELKIMI WIRUSAMI KOMPUTEROWYMI, INFORMACJAMI, OPROGRAMOWANIEM, LINKAMI DO INNYCH STRON, PRODUKTAMI I USŁUGAMI UZYSKANYMI PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCYMI Z DOSTĘPU, PREZENTACJI LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY), NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W TYM Z ZANIEDBANIA, NA PODSTAWIE UMOWY, Z DELIKTU, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB INNEJ, NAWET JEŚLI TRIPADVISOR ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

NINIEJSZE WARUNKI ORAZ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE NARUSZAJĄ BEZWZGLĘDNIE WIĄŻĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, KTÓRYCH ZASTOSOWANIA NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI WŁAŚCIWEGO PRAWA.

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpowiada rozkładowi ryzyka pomiędzy stronami. Ograniczenia określone w niniejszym ustępie pozostają w mocy i mają zastosowanie, nawet jeśli jakikolwiek ograniczony środek określony w niniejszych warunkach nie spełnił swojego podstawowego zadania. Ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych warunkach chronią interes Spółek z Grupy TripAdvisor Media.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić TripAdvisor oraz jego spółki zależne, członków władz osoby przez nie zatrudnione i przedstawicieli z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami, powództwami, żądaniami, odszkodowaniem, stratami, szkodami, grzywnami, karami lub innymi kosztami i wydatkami wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej i księgowej, podniesionymi przez osoby trzecie na skutek:

 • (i) naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy lub postanowień dokumentów, o których w niej mowa;
 • (ii) naruszenia przez użytkownika przepisów prawa lub praw osoby trzeciej; lub
 • (iii) korzystania przez użytkownika ze Strony.

ŁĄCZA DO STRON LINUXÓB TRZECICH

Niniejsza Strona może zawierać hiperlinki do stron prowadzonych przez osoby inne niż TripAdvisor. Takie hiperlinki są zamieszczane jedynie dla informacji użytkownika. Nie kontrolujemy takich stron i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość, stosowaną w nich politykę prywatności lub inne praktyki stosowane za ich pośrednictwem. Ponadto, w gestii użytkownika leży, ażeby upewnić się, że linki, które użytkownik otwiera, i oprogramowanie, które pobiera (zarówno z niniejszej Strony, jak i z innych stron) jest wolne od wszelkich wirusów, robaków, koni trojańskich, wad i innych elementów, które mogą być niebezpieczne. Umieszczenie przez nas hiperlinków do takich stron nie oznacza rekomendacji materiałów zamieszczonych na takich stronach lub związków z ich operatorami. W niektórych przypadkach użytkownik może zostać poproszony przez osoby trzecie o zezwolenie połączenia linkiem profilu użytkownika na TripAdvisor z profilem na innej stronie osoby trzeciej. Zgoda na takie połączenie jest całkowicie dobrowolna, a zgoda na połączenie takich informacji linkiem może być cofnięta w każdym czasie (na stronie odpowiedniej osoby trzeciej).

OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE NA STRONIE

O ile nie zastrzeżono inaczej, materiały zawarte na stronach internetowych mają służyć wyłącznie dla celów informacyjnych w zakresie promocji usług, stron, partnerów i innych produktów TripAdvisor dostępnych w Stanach Zjednoczonych, na ich terytoriach zorganizowanych i niezorganizowanych oraz w protektoratach. Strony TripAdvisor są kontrolowane oraz administrowane z biur w stanie Massachusetts, w Stanach Zjednoczonych. TripAdvisor nie daje żadnej gwarancji, że materiały zamieszone na stronach TripAdvisor są właściwe i zdatne do użytku poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Osoby, które zdecydują się wejść na stronę TripAdvisor spoza terytorium Stanów Zjednoczonych, czynią tak z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa lokalnego, w zakresie, w jakim takie przepisy znajdują zastosowanie. Ponadto oprogramowanie dostępne na stronach TripAdvisor podlega amerykańskim przepisom o kontroli eksportu. Oprogramowanie dostępne na stronach TripAdvisor nie może być pobierane lub w inny sposób eksportowane lub reeksportowane (a) na terytorium (lub do obywatela lub rezydenta) Kuby, Iraku, Libii, Korei Północnej, Iranu, Syrii, ani żadnego innego kraju, na który Stany Zjednoczone nałożyły embargo lub (b) do jakiejkolwiek osoby znajdującej się na Liście Wskazanych Obywateli ustalonej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych (U.S. Treasury Department’s Specially Designated Nationals List) lub w Tabeli Wyłączonych Zamówień Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders). Poprzez korzystanie ze stron TripAdvisor użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie znajduje się na terytorium ani pod kontrolą, ani nie jest obywatelem albo rezydentem jakiegokolwiek państwa wskazanego na takich listach.

Wszelkie oprogramowanie udostępnione do pobrania na stronach TripAdvisor ("Oprogramowanie") jest utworem chronionym prawem autorskim przysługującym TripAdvisor albo Podmiotom Stowarzyszonym TripAdvisor lub innym wskazanym osobom trzecim. Korzystanie przez użytkownika z Oprogramowania podlega warunkom UELA (umowa licencyjna dla końcowego użytkownika oprogramowania), o ile istnieją, które są dołączone lub zawarte w Oprogramowaniu ("Umowa Licencyjna"). Użytkownik nie może zainstalować Oprogramowania, do którego jest dołączona lub które zawiera Umowę Licencyjną, o ile użytkownik nie zgadza się na zaakceptowanie jej warunków. W przypadku Oprogramowania udostępnionego do pobrania na niniejszej Stronie, do którego nie jest dołączona lub które nie zawiera Umowy Licencyjnej, niniejszym udzielamy użytkownikowi ograniczonej, osobistej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania dla celów przeglądania lub innego korzystania z niniejszej Strony zgodnie z niniejszymi warunkami, ale w żadnym innym celu.

Zwracemy uwagę, że wszelkie Oprogramowanie, w tym w szczególności wszelkie kody HTML, XML i Java oraz format Active X, zawarte na niniejszej Stronie stanowi własność TripAdvisor lub jego podmiotów stowarzyszonych i są chronione prawem autorskim oraz postanowieniami umów międzynarodowych. Wszelkie odtwarzanie i redystrybucja Oprogramowania jest wyraźnie zabroniona i może rodzić odpowiedzialność cywilną i karną. Wszelkie naruszenia powyższych praw będą ścigane sądownie w najszerszym możliwym zakresie.

BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB ODTWARZANIE OPROGRAMOWANIA NA INNE SERWERY LUB DO INNYCH LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO ICH ODTWARZANIA I REDYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. OPROGRAMOWANIE OBJĘTE JEST GWARANCJĄ, O ILE W OGÓLE MA TO ZASTOSOWANIE, TYLKO I WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY LICENCYJNEJ.

PRZELICZNIK WALUT

Kursy walut oparte są na danych ze źródeł powszechnie dostępnych i winny być traktowane wyłącznie jako wskazówki. Prawidłowość kursów nie jest weryfikowana i rzeczywiste kursy mogą być odmienne. Dane na temat kursów mogą nie być aktualizowane codziennie. Informacje przedstawiane w tej aplikacji TripAdvisor uważa za prawidłowe, ale ani TripAdvisor, ani jego podmioty stowarzyszone nie gwarantują tej prawidłowości. Przy wykorzystaniu tych informacji dla celów finansowych, użytkownik powinien zasięgnąć opinii wykwalifikowanego specjalisty, w celu zweryfikowania prawidłowości podanych kursów. Udzielamy użytkownikowi prawa wyłącznie do wykorzystania takich informacji dla celów prywatnych. Użytkownika obowiązuje również wyraźny zakaz odsprzedaży, redystrybucji i wykorzystania takich informacji dla celów handlowych.

ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH I PRAW DO ZNAKÓW

Cała zawartość niniejszej Strony objęta jest: ©2014 TripAdvisor. Wszelkie prawa zastrzeżone. TripAdvisor nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron osób innych niż TripAdvisor. TRIPADVISOR, logo z sową, jak również wszelkie nazwy produktów i usług oraz slogany prezentowane na Stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami objętymi ochroną w systemie common law i stanowią własność TripAdvisor jego dostawców lub licencjodawców i nie mogą być kopiowane, odtwarzane lub wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody TripAdvisor lub odpowiedniego uprawnionego ze znaku. Ponadto, układ i wygląd Strony, w tym poszczególne nagłówki zakładek, zindywidualizowana grafika, ikony i skrypty, stanowią znak usługowy, znak towarowy lub wizerunek handlowy TripAdvisor i nie mogą być kopiowane, naśladowane ani wykorzystywane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TripAdvisor. Wszelkie pozostałe znaki, zarejestrowane znaki towarowe, nazwy produktów firmy spółek i logo zawarte na Stronie stanowią własność odpowiednich uprawnionych osób. Odnoszenie się do wszelkich produktów, usług, procedur lub innych informacji z wykorzystaniem nazwy handlowej, znaku towarowego, nazwy producenta albo dostawcy lub w inny sposób nie stanowi domniemanej zachęty, sponsorowania lub rekomendacji powyższego przez TripAdvisor.

Inne logo i produkty jak również firmy wymienione w niniejszym dokumencie mogą stanowić znaki towarowe odpowiednich uprawnionych osób.

WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NA URZĄDZENIA PRZENOŚNE

W niektórych elementach oprogramowania firmy TripAdvisor na urządzenia przenośne mogą być wykorzystywane materiały chronione prawami autorskimi, o czym firma TripAdvisor niniejszym informuje. Ponadto korzystanie z niektórych aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne jest uregulowane szczegółowymi warunkami. Prosimy odwiedzić stronę, na której są opublikowane warunki oraz inne informacje dotyczące korzystania z oprogramowania na urządzenia przenośne firmy TripAdvisor.

Procedura Notice and Take-Down w przypadku nielegalnych treści

TripAdvisor działa zgodnie z procedurą "notice and takedown". Jeśli użytkownik sprzeciwia się jakimkolwiek materiałom lub treściom, w tym Wiadomościom Użytkowników, zamieszczanym na Stronie albo uważa, że materiały i treści umieszczane na Stronie naruszają prawa autorskie użytkownika, użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z nami zgodnie z zasadami procedury notice and takedown. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z Procedurą Notice and Takedown. Po spełnieniu wymogów tej procedury, TripAdvisor podejmie wszelkie uzasadnione działania mające na celu usunięcie nielegalnych treści w rozsądnym czasie.

Modyfikacje

TripAdvisor może zmieniać, rozszerzać lub usunąć niniejsze Warunki w całości lub w części, w dowolnym czasie, według swojego wyłącznego uznania, jeśli uzna takie działania za konieczne z przyczyn prawnych, ogólnych lub technicznych lub z powodu zmian w zakresie świadczonych usług albo układu Strony. Użytkownik zgadza się na objęcie go takimi zmienionymi Warunkami.

TripAdvisor może zmienić, zawiesić lub zaprzestać prowadzenia wszelkich aspektów swojej działalności w każdym czasie, w tym w zakresie dostępności wszelkich baz danych i treści w przyszłości. TripAdvisor może również nałożyć ograniczenia na pewne elementy lub usługi lub dostęp użytkownika do wszelkich elementów Strony lub innej strony |TripAdvisor bez uprzedzenia oraz bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek kwestii technicznych i kwestii bezpieczeństwa w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi, utracie lub zniszczeniu danych lub w sytuacji, gdy według swojego wyłącznego uznania stwierdzi, że użytkownik naruszył jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków albo jakikolwiek przepis prawa i zdecyduje o zaprzestaniu świadczenia usługi.

DALSZE KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TRIPADVISOR OBECNIE ALBO PO OPUBLIKOWANIU ZAWIADOMIENIA O JAKIEJKOLWIEK ZMIANIE OZNACZA ZAAKCEPTOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA TAKICH MODYFIKACJI.

Postanowienia ogólne

Niniejsza Strona prowadzona jest przez podmiot amerykański, a niniejsza Umowa podlega przepisom prawa Stanu Massachusetts, USA. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w Massachusetts, USA oraz zgadza się na przeprowadzenie postępowania w takich sądach w przypadku wszelkich sporów wynikających lub związanych z korzystaniem z niniejszej Strony. Użytkownik zgadza się na wniesienie wszelkich roszczeń przeciw TripAdvisor wynikających lub związanych z niniejszą Stroną wyłącznie przed właściwe rzeczowe sądy w stanie Massachusetts. Korzystanie z niniejszej Strony jest niedozwolone we wszelkich jurysdykcjach, w których zastosowania nie mają wszystkie postanowienia niniejszych warunków, w tym postanowienia niniejszego akapitu. Powyższe nie ma zastosowania w takim zakresie, w jakim odpowiednie przepisy prawa w kraju zamieszkania użytkownika wymagają zastosowania innych przepisów prawa i właściwości sądów i w jakim takie postanowienia nie mogą zostać wyłączone umownie.

Użytkownik potwierdza, że zawarcie Umowy lub korzystanie ze Strony, nie tworzy joint venture, nie ustanawia stosunku agencji, spółki ani stosunku pracy z żadną ze Spółek z Grupy TripAdvisor Media ani żadnymi jej podmiotami stowarzyszonymi.

Wykonanie przez nas niniejszej Umowy podlega przepisom obowiązującego prawa i mającym zastosowanie procedurom prawnym i żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza naszego prawa do zastosowania się do orzeczeń lub innych nakazów lub zaleceń władz lub sądów w zakresie korzystania z niniejszej Strony oraz informacji dostarczanych nam lub zbieranych przez nas w związku z takim używaniem. W zakresie dozwolonym przepisami odpowiedniego prawa, użytkownik zobowiązuje się wnieść wszelkie roszczenia lub powództwa wynikające lub związane z dostępem lub korzystaniem z niniejszej Strony w terminie dwóch (2) lat od daty powstania przyczyny takiego roszczenia lub powództwa. W przeciwnym razie uznaje się, że użytkownik nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia takiego roszczenia lub powództwa.

Jeżeli okaże się, że jakakolwiek część niniejszej Umowy jest nieważna lub niewykonalna na mocy obowiązującego prawa, w tym w szczególności, wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności opisane powyżej, wtedy takie nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, wykonalne postanowienie, które jak najwierniej oddaje założenie pierwotnego postanowienia, a pozostałe postanowienia Umowy zachowują moc.

Niniejsza Umowa (oraz wszelkie warunki, o których w niej mowa) stanowią całość uzgodnień między użytkownikiem i TripAdvisor w odniesieniu do niniejszej Strony i zastępują wszelkie uprzednie lub obecne oświadczenia i propozycje, zarówno w formie elektronicznej, jak i słownej i pisemnej, pomiędzy klientem i TripAdvisor w odniesieniu do niniejszej Strony. Drukowane wersje niniejszej Umowy oraz wszelkich powiadomień w wersji elektronicznej będą dopuszczalne we wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących lub związanych z niniejszą Umową w takim samym zakresie oraz z zastrzeżeniem tych samych warunków i innych dokumentów biznesowych i rejestrów pierwotnie stworzonych i przechowywanych w formie drukowanej.

Niniejsze Warunki są dostępne w języku Strony. Konkretne Warunki, na podstawie których użytkownik zawiera Umowę, nie będą indywidualnie przechowywane przez TripAdvisor.

Niniejsza Strona może nie zawsze być aktualizowana cyklicznie i regularnie, dlatego nie wymaga rejestracji jako produkt redakcyjny na mocy odpowiednich przepisów prawa.

Fikcyjne nazwy spółek, produktów, ludzi, postaci lub dane wymienione na niniejszej Stronie nie odnoszą się do żadnej rzeczywistej osoby, spółki, produktu lub wydarzenia.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone niniejszym dokumentem są niniejszym zastrzeżone.

Ostatnia zmiana: 06 lipca 2009